Stowarzyszenie LGD Wrota Wielkopolski

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH Drukuj Email
poniedziałek, 13 lipca 2009 11:55

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją BRE Banku, Fundacją BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Akademią Szkoleń i Kompetencji, Fundacją Wspomagania Wsi przy współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Fundacji Wrota Wielkopolski

pomost

OGŁASZA
VIII edycję Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów

Program jest skierowany do wszystkich maturzystów z terenu gmin: Baranów, Łęka Opatowska, Trzcinica i Rychtal, którzy w 2009r. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną.

Stypendium przyznawane jest na okres pierwszego roku dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.

W roku akademickim 2009/2010 stypendium pomostowe będzie wynosiło 5000,00zł i będzie wypłacane przez 10 miesięcy (od października 2009r. do lipca 2010r.) po 500,00zł miesięcznie, na indywidualne konto stypendysty.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2009r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1. zostali przyjęci na I rok stacjonarnych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie
2. mieszkają na terenie gmin Baranów, Łęka Opatowska, Trzcinica lub Rychtal
3. pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 893zł netto lub 1021zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
4. osiągnęli na tegorocznym egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 (osoba ubiegająca się o stypendium, korzystając z algorytmu oblicza samodzielnie liczbę punktów i wpisuje ją do wniosku).

Jeśli jesteś zainteresowany wypełnij wniosek wraz z załącznikami (oświadczenie i dokumenty potwierdzające dochody rodziny w czerwcu 2009 r., kopię świadectwa dojrzałości, zaświadczenie o przyjęciu na studia. ) i wyślij go do 14 sierpnia 2009 na adres :

Fundacja Wrota Wielkopolski

Rynek 21, 63-604 Baranów

Termin składania wniosków upływa 14 sierpnia 2009 roku (liczy się data wpłynięcia wniosku).

Regulamin, wniosek i oświadczenie do pobrania poniżej.

Opis programu

Regulamin

Wniosek o przyznanie stypendium

Oświadczenie o sytuacji materialnej

Algorytm przeliczania punktów z egzaminu dojrzałości

 

Uwaga! Wyjaśnienie pojęć:

I. Dochody z działalności gospodarczej - dokumentowanie osiągniętych przychodów
Informacja o wysokości dochodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej dołączana do "Oświadczenia o sytuacji materialnej" powinna zawierać, oprócz dochodu netto, dane o wysokości przychodu brutto, potrącanej zaliczki na podatek dochodowy od osóbfizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i chorobowe.
W celu udokumentowania osiągniętych dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (niezależnie od formy opodatkowania) prosimy o dołączenie do wniosku następujących dokumentów:
1. Oświadczenie poświadczone przez księgowego o osiągniętym dochodzie w czerwcu 2009.
2. Oświadczenie poświadczone przez księgowego o łącznym dochodzie za 6 miesięcy roku 2009.
3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach w 2008 roku (jeśli działalności gospodarczej w 2008 roku nie prowadzono, należy złożyć stosowne oświadczenie).

II. Dokumentowanie dochodów innych niż z działalności gospodarczej
Dokument potwierdzający uzyskane dochody musi wskazywać na dochód netto osiągnięty w czerwcu 2009 r. Nie powinno być to zaświadczenie zawierające np. tylko średnią dochodów za 3 ostatnie miesiące, a jednym z miesięcy jest czerwiec.

III. Kopia świadectwa maturalnego
Prosimy o załączanie do wniosku KOPII świadectwa maturalnego potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez np. sekretariat szkoły, która wydała świadectwo (UWAGA! Fundacja Wrota Wielkopolski nie potwierdza świadectw maturalnych za zgodność z oryginałem - musi to uczynić szkoła macierzysta maturzysty. Nie jest też wymagane potwierdzenie notarialne, wystarczy potwierdzenie ze szkoły.).

IV. Typ szkoły wyższej
O stypendium mogą ubiegać osoby, które dostały się na I rok studiów dziennych magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia do nadawania tytułu naukowego magistra.
Osoby, które będą studiować np. w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych lub Kolegiach Nauczycielskich nie mogą składać wniosków o przyznanie stypendium.

Wniosek oraz dokumenty załączane do wniosku o przyznanie stypendium nie będą zwracane - są one przesyłane do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.

Kontakt telefoniczny: 607 182 066

 
Busty Kate K Playing With Ddfbusty Com Indian Maid Aunty In Office Indian Actress Kajal Agarwal Fucked Candid Voyeur Spy Camera 102 Creep Hidden Camera Secret Cam Streamray Webcam Staci 8 Deshi Wife Exibicionis