Stowarzyszenie LGD Wrota Wielkopolski

Statut Fundacji Wrota Wielkopolski Drukuj Email
sobota, 17 marca 2007 21:54

STATUT FUNDACJIRozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.


Fundacja pod nazwą „Fundacja Wrota Wielkopolski", ustanowiona została w dniu 4 kwietnia 2006 r. przez wymienionych poniżej Fundatorów:

·         Jana Wawrzyniaka,

·         Bożenę Henczyca,

·         Grzegorza Grzunkę,

aktem notarialnym Rep. 1088/2006 sporządzonym przez notariusza Barbarę Olejarnik w Kancelarii Notarialnej w Kępnie, przy ul. Aleje Marcinkowskiego 10. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu, który ustalony został w dniu 4 kwietnia 2006 r. przez Fundatorów na podstawie art. 5 wyżej cytowanej ustawy.

§ 2.


Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.


Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4.


Siedzibą Fundacji jest miejscowość Baranów.

§ 5.


1. Terenem działania Fundacji jest obszar gmin: Baranów, Trzcinica, Łęka Opatowska i Rychtal .

2. Do właściwego realizowania celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność statutową jak i gospodarczą, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami międzynarodowymi.

§ 6.


Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

 

§ 7.


1. Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z nazwą Fundacji oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

2. Fundacja może używać odpowiedniego oznaczenia nazwy Fundacji w językach obcych.

§ 8.


Fundacja może być członkiem organizacji pozarządowych i współpracować z fundacjami, instytucjami lub innymi podmiotami w kraju i za granicą mającymi podobne cele statutowe i zadania.

§ 9.


1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je obok innych nagród i wyróżnień osobom fizycznym, osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację albo dla samej Fundacji.

2. Zmiana statutu dokonana może być w formie uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności połowy składu Rady Fundacji.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 10.


Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ochrona lokalnych zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, oraz rozwijanie międzysektorowej współpracy partnerskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

§ 11.


Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. mobilizowanie mieszkańców i partnerów sektora publicznego, prywatnego, pozarządowego, do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich;

2. prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów oraz innej niezbędnej działalności edukacyjnej; w tym także udzielanie stypendiów

3. działalność kulturalną;

4. działalność informacyjną, promocyjną, wydawniczą i wystawienniczą;

5. działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego;

6. czynną ochronę zasobów przyrodniczo - kulturowych;

7. upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich;

8. tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem;

9. promocję produktów lokalnych i regionalnych, oraz wspieranie przedsiębiorczości;

10. finansowanie odbudowy lub remontów obiektów użyteczności publicznej, obiektów kultu religijnego, obiektów i urządzeń zabytkowych, sportowych, atrakcji turystycznych i innych istotnych ze względów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz finansowanie zakupów wyposażenia do nich;

11.  inicjowanie i koordynowanie współpracy instytucji, przedsiębiorstw, gospodarstw, itp. z innych krajów, z podmiotami polskimi w zakresie obranych celów statutowych;

12. współpracę i wymianę doświadczeń z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi na poziomie krajowym i międzynarodowym;

13. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, szczególnie wśród dzieci i młodzieży

14. ochronę i promocję zdrowia

15. pomoc społeczną i działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

16. poradnictwo prawne i obywatelskie

17. bezpośrednie prowadzenie inicjowanych przez siebie przedsięwzięć lub w formach pośrednich, poprzez udzielanie pomocy organizacyjnej lub finansowej instytucjom publicznym, organizacjom i przedsiębiorcom w zakresie, o którym mowa w pkt 1-16;

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 12.


Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), oraz inne środki majątkowe i prawa nabyte przez Fundację w okresie jej działania.

§ 13.


Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1) darowizn, zapisów i spadków;

2) subwencji i dotacji, oraz grantów

3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

4) dochodów z majątku;

5) odsetek od lokat kapitałowych;

6) odpisów od podatku przekazywanych w trybie art. 27 Ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie.

7) innych źródeł dopuszczonych przez obowiązujące przepisy prawa

§ 14.


Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 15.


Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich działań statutowych Fundacji.

§ 15a.


Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność w ramach działalności pożytku publicznego.

§ 15b.


Działalność nieodpłatna Fundacji, sklasyfikowana zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) obejmuje:

1. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania         (PKD 74.14 A),

2. działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74. 87 A),

3. działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 92. 34 Z),

4. konserwację i ochronę miejsc i budynków zabytkowych i historycznych oraz       zabytkowych obiektów ruchomych (PKD 92.52.B),

5. Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych, włączając ogrody zoologiczne dla dzieci, działalność związaną z rezerwatami przyrody, włączając ochronę dzikiej przyrody (PKD 92.53 Z),

6. kierowanie, wykonywanie i wspieranie działalności informacyjnej i kulturalnej    prowadzonej za granicą (PKD 75.21 Z),

7. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 01.41 B),

8. wydawanie książek (PKD 22.11 Z),

9. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13 Z),

10. działalność wydawnicza pozostała (PKD 22.15 Z),

11. działalność turystyczna pozostała (PKD 63.30 D),

12. prace badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10),

13. prace badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk ekonomicznych (PKD 73.20 A),

14. prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych
i społecznych (PKD 73.20 I),

15. działalność związana z informatyką pozostała (PKD 72.60 Z),

16. reklama (PKD 74.40 Z),

17. rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo (PKD 92.12 Z ),

18. nauka języków obcych (PKD 80.42 A),

19. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej

niesklasyfikowane (PKD 80.42 B),

20. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej

niesklasyfikowana (PKD 91.33).

§ 15c.


Działalność odpłatna Fundacji, sklasyfikowana zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) obejmuje:

1. działalność związana z informatyką pozostała (PKD 72.60 Z),

2. doradztwo z zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14 A),

3. reklama (PKD 74.40 Z),

4. nauka języków obcych (PKD 80.42 A),

5. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej

niesklasyfikowane (PKD 80.42 B),

6. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13 Z),

7. działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74. 87 A),

8. prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych (PKD 73.20 I),

9. wydawanie książek (PKD 22.11 Z),

10. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13 Z),

11. działalność wydawnicza pozostała (PKD 22.15 Z).

§ 16.


W ramach działalności Fundacji nie jest możliwe:

1)  udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2) przekazywanie ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział IV
Organy Fundacji


§ 17.


1.      Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji (zwana dalej „Radą");
2) Zarząd Fundacji (zwany dalej „Zarządem");
3) Komisja Rewizyjna (zwana dalej „Komisją").

§ 18.

RADA FUNDACJI
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym i opiniującym.

2. Rada składa się z minimum 5 osób.

3. Kadencja Rady trwa 4 lata i obowiązuje łącznie dla wszystkich członków Rady, niezależnie od chwili ich powołania.

4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy w formie jednomyślnej uchwały.

5. Następnych członków Rady, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada, w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów

6. Powołanie członków Rady na nową kadencję następuje w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu członków Rady, nie później niż na dwa tygodnie przed upływem jej kadencji.

§ 19.


1. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Członkowie Rady nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.

3. Członek Rady może zostać odwołany uchwałą Rady podjętą zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady.

4. Mandat członka Rady ustaje z chwilą śmierci członka, jego rezygnacji, a także w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz jego odwołania na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu.

5. Członek Rady Fundacji może w każdej chwili zrezygnować z zasiadania w tym organie, poprzez złożenie Prezesowi Zarządu stosownego oświadczenia w formie pisemnej.

§ 20.


Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1.      uchwalanie na wniosek Zarządu kierunków i programów działania Fundacji;

2.      powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;

3.      powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;

4.      zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd zasad wewnętrznej organizacji Fundacji;

5.       opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd;

6.      podejmowanie decyzji w sprawach przekazywanych przez Zarząd;

7.      zgłaszanie inicjatyw w sprawach wymagających podjęcia uchwał przez Zarząd;

8.      ustalanie głównych kierunków działań Fundacji;

9.  przyjmowanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji;

10.  podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji;

11.  zatwierdzanie uchwały Zarządu w sprawie likwidacji Fundacji;

12.  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowych członków do Rady Fundacji;

13.  podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka Rady Fundacji;

14  zatwierdzanie propozycji przyznawania odznaczeń i medali honorowych;

15.  propagowanie celów, dla których Fundacja została powołana;

16.  podejmowanie decyzji co do nabycia lub zbycia nieruchomości;

17.  powoływanie grup roboczych.

§ 21.


1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady.

2. Wybór i odwołanie Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu członków Rady.

3. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy, bądź na pisemny wniosek Zarządu lub na wniosek co najmniej połowy członków Rady.

4. W posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego inny członek Zarządu.

5. Rada zbiera się, co najmniej raz w roku.

6. Zwołanie posiedzenia Rady dokonywane jest pisemnie przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia.

7. W przypadku wystąpienia niespodziewanych okoliczności dopuszcza się możliwość zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady z pominięciem procedur określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu.

8. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszani z głosem opiniodawczym i doradczym członkowie Zarządu i inne osoby.

§ 22.


1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy udziale przynajmniej połowy składu Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady lub, w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.

2. Każdy członek Rady ma jeden głos.

3. Uchwały Rady są wiążące dla Zarządu.

§ 23.


Rada może uchwalić Regulamin Rady, określający szczegółowe zasady jej funkcjonowania i tryb wykonywania kompetencji.

§ 24.

ZARZĄD


1. Działalnością Fundacji kieruje Zarząd powoływany i odwoływany przez Radę.

2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

3. Zarząd składa się z minimum 3 do 7 osób: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i członków Zarządu.

4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu wybrany przez Radę spośród członków Zarządu.

5. Prezes Zarządu wyznacza Wiceprezesa Zarządu oraz Sekretarza.

6. Wybór i odwołanie Zarządu, oraz Prezesa Zarządu, następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu członków Rady.

7. Zarząd Fundacji w całości lub pojedynczy członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej przez członków Rady.

8. Zarząd powoływany jest na okres 4 lat.

 

§ 25.


1. Do Zarządu należy kierowanie działalnością Fundacji, podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych dla Rady, realizacja wszelkich działań w imieniu i na rzecz Fundacji, wykonywanie uchwał Rady oraz reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, a w szczególności:

1) wnioskowanie uchwalenia kierunków i programów działania Fundacji;
2) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
3) podejmowanie decyzji odnośnie sposobów realizacji celów Fundacji;
4) sporządzanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji i przedkładanie ich Radzie.

2. Zarząd może ustanowić Biuro Fundacji, Regulamin Biura Fundacji oraz powołać Kierownika Biura, a także ustalić wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Fundacji.

3. Stosunek pracy z członkami Zarządu Fundacji nawiązuje i rozwiązuje Przewodniczący Rady Fundacji, a z innymi z osobami zatrudnionymi nawiązuje i rozwiązuje Zarząd zgodnie ze sposobem reprezentacji.

4. Sprawy nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji innego organu Fundacji należą do kompetencji Zarządu.

§ 26.


1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał - zwykłą większością głosów swoich członków, przy udziale co najmniej połowy składu członków Zarządu, w tym zawsze przy udziale Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa lub, w razie jego nieobecności, Wiceprezesa Zarządu.

2. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

3.  Zarząd zwołuje Prezes lub Wiceprezes.

§ 27.


1.   W imieniu Fundacji zobowiązania majątkowe zaciąga oraz oświadczenia woli składa Prezes lub łącznie dwóch członków Zarządu.

2.   Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania do wysokości majątku Fundacji.

§ 28.


1. Mandat członka Zarządu ustaje z chwilą śmierci członka, odwołania przez Radę Fundacji lub rezygnacji, a także z chwilą powołania do Rady Fundacji.

2. Każdy z członków Zarządu może w każdej chwili zrezygnować z zasiadania w tym organie, poprzez złożenie Prezesowi Zarządu stosownego oświadczenia w formie pisemnej.

3. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w szczególności w przypadku:
a) nienależytego wykonywania funkcji,
b) naruszenia postanowień statutu,
c) innych przyczyn uniemożliwiających wykonywanie funkcji.

4. Odwołanie członka Zarządu następuje uchwałą Rady podjętą zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu członków Rady.

§ 29.


Zarząd przedkłada Radzie pisemne sprawozdanie z działalności programowej i finansowej Fundacji za rok poprzedni w terminie do dnia 31 marca. Sprawozdanie winno być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa złożenia podpisu powinna być umotywowana.

§ 30.


Prezes Zarządu może wnioskować do Rady o powołanie lub odwołanie poszczególnych członków Zarządu w trakcie trwania kadencji Zarządu. Wnioski takie mogą być również składane do Rady przez pozostałych członków Zarządu.

 

§ 31.

KOMISJA REWIZYJNAOrganem kontrolnym Fundacji jest Komisja Rewizyjna, składająca się z 3 do 5 członków powoływanych i odwoływanych drogą uchwały przez Radę Fundacji na czteroletnią kadencję. Członkowie Komisji wybierają spośród swego grona Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego.

§ 32.


Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 33.


Do zadań i uprawnień Komisji Rewizyjnej należy:
1) opiniowanie sprawozdania finansowego Fundacji,
2) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji,
3) występowanie do Zarządu Fundacji z wnioskami pokontrolnymi,
4) opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd,
5) współpraca z organami kontrolnymi podmiotów trzecich,
6) żądanie od organów Fundacji lub jej pracowników złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz niezwłocznego udostępniania wszelkiej dokumentacji.

§ 34.


Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi Fundacji.

§ 35.


1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący lub Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komisji Rewizyjnej lub Rady Fundacji w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania. W razie bezskutecznego upływu powyższego terminu posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje osoba, która żądanie zwołania zgłosiła. Głosowanie jest jawne.

3. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządzany jest protokół, który winni podpisać wszyscy obecni na posiedzeniu.

§ 36.


Każdy członek Komisji Rewizyjnej ma jeden głos. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Rozdział V

Postanowienia końcowe


§ 37.


Fundacja składa ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 38.


1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały przy obecności wszystkich członków Zarządu. Uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 3/4 głosów przy udziale przynajmniej połowy członków Rady.

3. Środki finansowe pozostałe po likwidacji Fundacji przekazane zostają na rzecz innych podmiotów lub instytucji prowadzących działalność zbieżną z celami statutowymi Fundacji, które zostaną wskazane w uchwale o likwidacji Fundacji.

§ 39.


Statut wchodzi w życie z dniem 24 marca 2009 r.


 
Busty Kate K Playing With Ddfbusty Com Indian Maid Aunty In Office Indian Actress Kajal Agarwal Fucked Candid Voyeur Spy Camera 102 Creep Hidden Camera Secret Cam Streamray Webcam Staci 8 Deshi Wife Exibicionis