Stowarzyszenie LGD Wrota Wielkopolski

Pilotażowy Program LEADER+ Drukuj Email
sobota, 14 kwietnia 2007 20:16

LEADER+ 2000-2006 to aktualna inicjatywa wspólnotowa, czyli program pomocy bezzwrotnej ze strony Unii Europejskiej dla określonych jednostek. Władze lokalne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy otrzymują pomoc w związku ze zgłaszanymi przez nie projektami rozwoju regionalnego w krajach członkowskich.

Inicjatywa LEADER+ stanowi kontynuację i rozwinięcie programu LEADER II z lat 1994-1999. LEADER+ w oparciu o współpracę na poziomie regionalnym i ponadnarodowym wspomaga wdrażanie nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich.

Program jest finansowany przez Sekcję Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Środki przewidziane na jego realizację w okresie 2000-2006 wynoszą 2020 mln euro.


Cel wsparcia:
o      <!--[endif]-->Stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
o     
<!--[endif]-->Tworzenie Zintegrowanych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW).
o     
<!--[endif]-->Budowanie partnerstw publiczno-prywatnych (Lokalnych Grup Działania – LGD).

   o      <!--[endif]-->Realizacja działań na rzecz rozwoju i promocji regionu.

Beneficjenci:
o      <!--[endif]-->Schemat I:
Samorządy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich lub ich związki, osoby prawne: fundacje, stowarzyszenia i ich związki oraz organizacje pozarządowe (inne niż wymienione).
o     
<!--[endif]-->Schemat II:
Lokalne Grupy Działania (LGD) tj. fundacje lub stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń. Są to związki partnerów publicznych i prywatnych tworzących wspólnie strategię i podejmujących nowatorskie działania na rzecz rozwoju lokalnego obszaru wiejskiego.

Szczegółowe cele działań – SCHEMAT I:
o      <!--[endif]-->Wsparcie przygotowania strategii rozwoju obszarów wiejskich.
o     
<!--[endif]-->Wsparcie procesu tworzenia Lokalnych Grup Działania (LGD).
o     
<!--[endif]-->Promocja obszarów wiejskich.
o     
<!--[endif]-->Mobilizacja ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich.

Wysokość pomocy:
o      <!--[endif]-->SCHEMAT I: 5,7 mln EURO
Max wysokość dofinansowania – 150 000 zł
o     
<!--[endif]-->SCHEMAT II: 13,3 mln EURO
Max wysokość dofinansowania – 750 000 zł


 

Kryteria dostępu – SCHEMAT I:

<!--[if !supportLists]-->1.    <!--[endif]-->Pomoc może być przeznaczona podmiotom, których statutowym zadaniem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym jednostkom samorządu terytorialnego.

<!--[if !supportLists]-->2.    <!--[endif]-->Projekt dotyczy obszaru co najmniej jednej gminy.

<!--[if !supportLists]-->3.    <!--[endif]-->W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego wniosku z danego obszaru, wymagane jest złożenie deklaracji ze strony wnioskodawców o współpracy przy tworzeniu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW).

<!--[if !supportLists]-->4.    <!--[endif]-->Siedziba Wnioskodawcy znajduje się na obszarze, którego dotyczy projekt.

 

Zakres pomocy – SCHEMAT I:

<!--[if !supportLists]-->1.    <!--[endif]-->Działania informacyjne, szkoleniowe i promocyjne związane ze stymulowaniem udziału mieszkańców i organizacji działających na terenach wiejskich w procesie planowania strategii rozwoju.

<!--[if !supportLists]-->2.    <!--[endif]-->Opracowywanie strategii rozwoju obszarów wiejskich i wsparcie techniczne procesu ich przygotowywania (analizy, ekspertyzy, wsparcie doradcze, prace studialne itp.).

<!--[if !supportLists]-->3.    <!--[endif]-->Pomoc doradcza i ekspercka związana z tworzeniem Lokalnych Grup Działania (LGD).Kryteria dostępu – SCHEMAT II:

<!--[if !supportLists]-->1.    <!--[endif]-->Beneficjent pomocy (fundacja lub stowarzyszenie lub związek stowarzyszeń) spełnia kryteria Lokalnej Grupy Działania, tj. jego statutowym celem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w strukturze jego organu decyzyjnego co najmniej 50% stanowią partnerzy ekonomiczni lub społeczni.

<!--[if !supportLists]-->2.    <!--[endif]-->Projekt realizowany jest na obszarze gmin wiejskich lub miejsko – wiejskich, dla których opracowana została Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich.

<!--[if !supportLists]-->3.    <!--[endif]-->Obszar, na którym realizowany jest projekt liczy co najmniej 10 tys. i nie więcej niż 100 tys. mieszkańców.

<!--[if !supportLists]-->4.    <!--[endif]-->Granice obszaru, na którym realizowany jest projekt są zgodne z podziałem administracyjnym na poziomie gmin.

<!--[if !supportLists]-->5.    <!--[endif]-->Obszar realizacji projektu został określony z uwzględnieniem warunków naturalnych (geograficznych, przyrodniczych), ekonomicznych, kulturowych lub historycznych.

<!--[if !supportLists]-->6.    <!--[endif]-->Projekt realizowany będzie przez LGD na obszarze, którego dotyczy strategia (ZSROW).

<!--[if !supportLists]-->7.    <!--[endif]-->Przedłożona przez LGD Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich odpowiada wymogom formalnym i jest zgodna z przyjętą przez samorząd gminy strategią rozwoju lub planem zagospodarowania przestrzennego.

<!--[if !supportLists]-->8.    <!--[endif]-->Nie dopuszcza się możliwości realizacji dwóch różnych projektów na tym samym terenie.

 

Zakres pomocy – SCHEMAT II:

<!--[if !supportLists]-->1.    <!--[endif]-->Działalność operacyjna LGD.

<!--[if !supportLists]-->2.    <!--[endif]-->Promocja i informacja dotycząca założeń i sposobu.

<!--[if !supportLists]-->3.    <!--[endif]-->Realizacji strategii rozwoju obszarów wiejskich.

<!--[if !supportLists]-->4.    <!--[endif]-->Pomoc szkoleniowa i doradcza w zakresie przygotowywania i realizacji projektów wpisujących się w strategię rozwoju obszarów wiejskich.

<!--[if !supportLists]-->5.    <!--[endif]-->Przygotowywanie opracowań, analiz, dokumentacji związanej ze szczegółowym planowaniem inwestycji oraz kreowaniem nowych produktów, usług zgodnie założeniami strategii rozwoju obszarów wiejskich.

<!--[if !supportLists]-->6.    <!--[endif]-->Organizacja imprez promujących region, jego produkty, usługi, kulturę, sztukę itp.

<!--[if !supportLists]-->7.    <!--[endif]-->Współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy LGD (na poziomie krajowym i międzynarodowym) w zakresie wdrażania strategii oraz organizacji pracy LGD (zarządzanie, monitorowanie itp.).

 

 

 
Busty Kate K Playing With Ddfbusty Com Indian Maid Aunty In Office Indian Actress Kajal Agarwal Fucked Candid Voyeur Spy Camera 102 Creep Hidden Camera Secret Cam Streamray Webcam Staci 8 Deshi Wife Exibicionis