PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH - IX edycja Drukuj
wtorek, 13 lipca 2010 11:55

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją Wspomagania Wsi, oraz Fundacją Wrota Wielkopolski

pomost

OGŁA SZA
IX edycję Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów

Program jest skierowany do wszystkich maturzystów z terenu gmin: Baranów, Łęka Opatowska, Trzcinica i Rychtal, którzy w 2010r. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną.

Stypendium przyznawane jest na okres pierwszego roku dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.

W roku akademickim 2010/2011 stypendium pomostowe będzie wynosiło 5000,00zł i będzie wypłacane przez 10 miesięcy (od października 2010r. do lipca 2011r.) po 500,00zł miesięcznie, na indywidualne konto stypendysty.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2010r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1. zostali przyjęci na I rok stacjonarnych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie
2. mieszkają na terenie gmin Baranów, Łęka Opatowska, Trzcinica lub Rychtal
3. pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 922 zł netto lub 1054zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
4. osiągnęli na tegorocznym egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 (osoba ubiegająca się o stypendium, korzystając z algorytmu oblicza samodzielnie liczbę punktów i wpisuje ją do wniosku).
Jeśli jesteś zainteresowany wypełnij wniosek wraz z załącznikami (oświadczenie i dokumenty potwierdzające dochody rodziny w czerwcu 2010 r., zgodę na przetwarzanie danych wrażliwych, kopię świadectwa dojrzałości, zaświadczenie o przyjęciu na studia) i wyślij go do 13 sierpnia 2010 na adres:

Fundacja Wrota Wielkopolski

Rynek 21, 63-604 Baranów

Termin składania wniosków upływa 13 sierpnia 2010 roku (liczy się data wpłynięcia wniosku).

Regulamin, wniosek i oświadczenie do pobrania poniżej.

Regulamin

Wniosek o przyznanie stypendium

Oświadczenie o sytuacji materialnej

Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych

Algorytm przeliczania punktów z egzaminu dojrzałości